บ้านนาแห้วใหม่

บ้านนาแห้วใหม่

หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

          บ้านนาแห้วใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับซับซ้อน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าว ชื่อ นาแห้วใหม่ มีความหมายมาจาก 3 คำรวมกันคือ คำว่า นา หมายถึงพื้นที่ใช้สำหรับปลูกข้าว คำว่า แห้ว หมายถึง วัชพืชชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมารับประทานได้ ส่วนคำว่า ใหม่ หมายถึง เกิดขึ้นมาใหม่

จุดเด่น
เป็นชุมชนเก่าแก่ โบราณ ที่มีการค้าขายอย่าง มั่งคั่ง

ภูมิศาสตร์
ทิศเหนือ  :  พื้นที่ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้  :  พื้นที่ติดต่อกับ ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
ทิศตะวันออก  :   พื้นที่ติดต่อกับ ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศตะวันตก  :  พื้นที่ติดต่อกับ  ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย