บ้านนาแห้วใหม่

บ้านนาแห้วใหม่

หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

บ้านนาแห้วใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับซับซ้อน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าว ชื่อ นาแห้วใหม่ มีความหมายมาจาก 3 คำรวมกันคือ คำว่า นา หมายถึงพื้นที่ใช้สำหรับปลูกข้าว คำว่า แห้ว หมายถึง วัชพืชชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมารับประทานได้ ส่วนคำว่า ใหม่ หมายถึง เกิดขึ้นมาใหม่